Dansk Industri & Skadeservice: Salgs- og Leveringsbetingelser

 

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ydelser, der leveres af Dansk Industri & Skadeservice og/eller selskaber, der ejes eller kontrolleres af Dansk Industri & Skadeservice (herefter samlet benævnt ”DIS”), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med DIS:

1. Generelle betingelser

DIS forbeholder sig retten til at ændre salgs- og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. Det er de salgs- og leveringsbetingelser, som til enhver tid måtte være tilgængelige på www.DIS.as , der er gældende mellem parterne.

2. Priser

Med mindre andet er aftalt i form af et skriftligt accepteret tilbud eller skriftlig aftale, vil ydelser leveret af DIS blive honoreret i henhold til den af DIS til enhver tid gældende prisliste med tillæg af moms. Omkostninger til tredjemand afholdt af DIS viderefaktureres med et tillæg i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Materialer forbrugt af DIS faktureres i henhold til forbrug eller i henhold til den til enhver tid gældende prisliste efter DIS’ valg. Ydelser, der ikke er omfattet af prislisten, betales i henhold til faktura udstedt af DIS.
Priser for transport vil altid blive beregnet fra nærmeste center. Ved brug af underleverandører beregnes pris fra dennes skaffested, til dennes listepriser, samt med eventuelt tillæg for bro, færge og lignende.
Såfremt der i aftaleperioden sker ændringer i de faktiske omkostninger, f.eks. som følge af lov- eller overenskomstændringer, reguleres vederlag/pris tilsvarende.
Hvis et fremsendt tilbud, overslag eller lignende ikke specifikt nævner andet, er vedståelsesfristen for DIS 30 arbejdsdage, regnet fra tilbuddets, overslagets datering.

3. Betaling

Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdag. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er DIS berettiget til at beregne renter af det til enhver tid skyldige beløb i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler.
DIS kan delfakturere på skadesager der overstiger kr. 50.000,- og/eller hvis leverancen forventes at løbe over mere end 30 kalenderdage.
Hvis DIS i forbindelse med udførelse af arbejde, der er omfattet af forsikringsdækning, opkræver selvrisiko og / eller moms hos forsikringstager, hæfter DIS ikke for forsikringstageren betalingsvilje eller -evne. Såfremt forsikringstageren ikke betaler til forfaldstid, fremsender DIS to rykkere til forsikringstageren i overensstemmelse med sædvanlig rykkerprocedure. Ved rykker for betaling opkræves rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning herom, dog minimum kr. 100,- per rykkerskrivelse.
Såfremt forsikringstageren herefter fortsat ikke har betalt, eller forinden er taget under konkurs behandling eller er påbegyndt rekonstruktion, er forsikringsselskabet forpligtet til på anfordring at betale det udestående beløb til DIS.

4. Prokura for DIS

Med mindre andet er aftalt forud for akut tilkald på skadeserviceopgaver har DIS prokura til at udføre skadeforebyggende tiltag op til kr. 50.000,- uden yderligere accept fra kunden/skadelidte/rekvirent. Eventuel senere dækning gennem kundens forsikringsselskab er DIS uvedkommende.

5. Undersøgelsespligt, reklamation, forældelse mv.

Det påhviler kunder at foretage relevant undersøgelse af det af DIS udførte arbejde. Mangler, der burde være opdaget ved en overfladisk undersøgelse, skal påberåbes overfor DIS senest 14 dage efter, at en sådan undersøgelse kunne være foretaget. Eventuelle mangler, der ikke kunne være konstateret ved ovennævnte undersøgelse, skal påberåbes overfor DIS i rimelig tid efter, at disse er eller kunne være konstateret. Såfremt mangler ikke er gjort gældende overfor DIS inden udløb af de anførte frister, fortabes retten til at gøre sådanne gældende overfor DIS. Retten til at påberåbe sig mangler fortabes under alle omstændigheder senest 12 måneder efter, at DIS har afleveret ydelsen eller faktureringstidspunktet, eller den seneste dato af disse to, medmindre denne frist er uforenelig med en med DIS aftalt garantiperiode.
DIS har ret til afhjælpning af eventuelle mangler.

6. Erstatning, ansvarsbegrænsning mv.

DIS påtager sig at håndtere og begrænse forsikringsdækkede skader. Arbejdet foregår ofte under tidspres og under ugunstige forhold. DIS kan ikke ifalde ansvar for skader eller tab forårsaget af DIS som følge af simpel uagtsomhed. DIS er ansvarlig for skader eller tab forårsaget af DIS som følge af grov uagtsomhed i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. DIS er aldrig erstatningsansvarlig for skade på genstande bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, eller for skade der forvoldes på ting, mens de er i tredjemands besiddelse. DIS’ ansvar omfatter alene direkte skader og tab. DIS er for eksempel ikke forpligtet til at erstatte indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab eller tab af avance.
Ethvert ansvar for DIS for opgaver, der udføres for forsikringsselskaber, er maksimeret og dermed begrænset til 1.000.000 kr. pr. skade eller tab. Ethvert ansvar for DIS for alle andre opgaver er maksimeret og dermed begrænset til et beløb på 500.000 kr. pr. skade eller tab. DIS opretholder løbende ansvarsforsikringsdækning, der dækker ovenstående.

7. Løsøre

Såfremt det af DIS udførte arbejde, indebærer transport af løsøre, overgår risikoen for det transporterede til ejeren ved ejerens modtagelse på bestemmelsesstedet. Når transport sker til DIS’ eget lager overgår risikoen til ejeren ved modtagelse af det transporterede på DIS’ lager.
Såfremt løsøre som følge af den påkrævede behandling og ved anvendelse af de indenfor faget anerkendte metoder i forbindelse med rens og renovering, går til grunde eller beskadiges i øvrigt, erstattes løsøret ikke af DIS. Ved afvaskning kan der være risiko for misfarvning – dette yder DIS ikke erstatning for. Måtte løsøret gå til grunde eller blive beskadiget under opbevaring hos DIS er det ejerens forsikring der skal dække løsøret. Ejeren af løsøret har selv ansvar for at dokumentere omfanget af eventuelt forsvundet eller beskadiget løsøre, så længe det er i DIS’ varetægt.

8. Byggeri

Ved bygge- og anlægsopgaver udført af DIS, gælder de generelle forskrifter omkring byggeri i ’’Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)’’. På opgaver med reetablering, renovering og nybyggeri, påhviler det bygherre at tegne entrepriseforsikring som indbefatter entreprenør og dennes underentreprenører.

9. Force majeure

DIS er berettiget til at annullere ordrer og hæfter ikke for hel eller delvis manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, når dette helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor DIS’ rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse fra leverandør, uheld i produktion eller manglende energiforsyning. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod DIS.

10. Uoverensstemmelse og tvister

Såfremt kunden ikke kan vedstå fremsendte faktura, skal kunden uden ubegrundet ophold straks reklamere skriftligt til DIS. En tvist berettiger ikke kunden til helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom der ikke må ske modregning, uden der er modtaget en kreditnota fra DIS.
Tvister med DIS afgøres efter dansk ret. Værneting udpeges alene af den afdeling af DIS der er indgået aftale med.

Opdateret 25.02.2019